Yosuke Otake Yosuke Otake

skyhole

設計 ALPHAVILLE Architects

滋賀県南彦根

img_001 img_002 img_003 img_004 img_005 img_006 img_007 img_008